JOB APPLICATION

ร่วมงานกับเรา

 
เรากำลังรอคุณมาพิสูจน์ความสามารถ พร้อมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง
ติดต่อสอบถาม หรือส่งใบสมัครมาที่ บริษัทชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ จำกัด
สำนักงานใหญ่ โทร. 074-262 220-7 หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 
  APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ตำแหน่งหรือประเภทของงานที่สมัคร   *
เงินเดือนที่ต้องการ
รูปถ่าย  *    ภาพถ่ายหน้าตรง
ไฟล์ภาพนามสกุล  .jpeg   .jpg   .png   .GIF   .gif   .JPG ขนาดกว้างXยาว  200X200 px
อีเมล์  
 
  รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร
ชื่อ *   *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  *       รหัสไปรษณีย์ *
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ *       รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน     โทรศัพท์ที่ทำงาน         อื่่นๆ
วันเดือนปีเกิด  *         จังหวัด  *           อายุ    ปี*
สัญชาติ *      เชื้อชาติ  *        ศาสนา  *
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่  *      วันที่ออกบัตร  *      วันหมดอายุ *
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร            บัตรประกันสังคม
สถานภาพการสมรส               น้ำหนัก          ส่วนสูง
 
  รายละเอียดครอบครัว
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ/ปี อาชีพ/ตำแหน่ง เกี่ยวข้องเป็น
1
2
3
4
 
 ประวัติการศึกษา (นับจากสถาบันสุดท้ายที่สำเร็จ)
ที่ ประเภทการศึกษา ระยะเวลา ชื่อสถาบันศึกษา วิชาเอก
ตั้งแต่ ถึง
1
2
3
4
 
 การฝึกอบรม
ที่ หัวข้อการฝึกอบรม สถาบันการฝึกอบรม เวลาการฝึกอบรม
1
2
3
 
 ภาษา    *
ภาษา ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
    ภาษาท้องถิ่น
    อังกฤษ
    มลายู
    จีน
 
 ทักษะ    *
   พิมพ์ดีด ไทย   ค่ำ/นาที อังกฤษ   คำ/นาที
   ชวเลข ไทย   คำ/นาที อังกฤษ   คำ/นาที
   คอมพิวเตอร์
   โปรแกรม               
 
 ประวัติการทำงาน
ที่ ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
1
2
3
4
 
 การเริ่มงานและการติดต่อ    *
ท่านสามารถเริ่มทำงานกับบริษัทได้เมื่อไร
ในกรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อกับท่านได้ยามจำเป็น/ฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล      ความสัมพันธ์
ที่อยู่      โทรศัพท์
 
 ข้อเสนอความเพิ่มเติม
ท่านเคยถูกจำคุกหรือไม่            (ระบุคดี)
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมากหรือไม่               ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค
งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ
ท่านเคยเป็น/กำลังเป็น สมาชิกของสมาคมหรือองค์การอะไร และมีตำแหน่งอะไร
งานช่วยเหลือสังคมที่ท่านภาคภูมิใจ
เขียนชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ/ตำแหน่ง ของผู้ที่จะอ้างอิง 2 ท่าน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักท่าน ตั้งแต่ยังศึกษาจนกระทั่งทำงานหรือผู้ที่รู้จักมักคุ้นท่านเป็นส่วนตัว
1. ชื่อ-สกุล     เบอร์ติดต่อ    อาชีพ    ตำแหน่ง
2. ชื่อ-สกุล     เบอร์ติดต่อ    อาชีพ    ตำแหน่ง
 
เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล จะต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย    *     และ    *     ให้ครบด้วย