ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

พิธีมอบทุน มูลนิธิ ชูเกียรติปิติเจริญกิจ 2559

21 มิถุนายน 2560 เวลา 21:48:28

        ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่ทางมูลนิธิฯขยายการมอบทุนการศึกษามายัง จ.สงขลา สำหรับปีนี้มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 415,000 บาท เงินบริจาคสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวม จำนวน 10 ทุน รวมเป็นทุนบริจาค 100,000 บาท และทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน จำนวน 23 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 57,500 บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 572,500 บาท มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ใน จ.ปัตตานี โดยมี คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนัก เรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่องานสาธารณกุศล ทั้งนี้ มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จังหวัดสงขลา จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและตอนแทนบุญคุญแผ่นดินสงขลา สืบไป

ดูหัวข้ออื่น...