ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ มอบทุนกว่าห้าแสนบาทให้สาธารณกุศลและนักเรียน จ.สงขลา

21 มิถุนายน 2560 เวลา 21:46:56

      20 มิถุนายน 2558 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบริจาคเงินเพื่องานสาธารณกุศล ในจังหวัดสงขลา ณ บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ คลองแห โดยในปีนี้ทางมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 143 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 395,500 บาท เงินบริจาคสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวม จำนวน 8 ทุน รวมเป็นทุนบริจาค 80,000 บาท และทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน จำนวน 19 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 43,500 บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 519,000 บาท มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ใน จ.ปัตตานี โดยมี คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนัก เรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่องานสาธารณกุศล ทั้งนี้ มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จังหวัดสงขลา จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและตอนแทนบุญคุญแผ่นดินสงขลา สืบไป

ดูหัวข้ออื่น...