ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

อบรม-ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 20 สิงหาคม 57

21 มิถุนายน 2560 เวลา 21:43:50

อบรม-ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 20 สิงหาคม 57 - บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่และ บจก.ชูเกียรติมอเตอร์(1996) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมพนักงาน เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้ฝึก

ดูหัวข้ออื่น...